Algemene Voorwaarden AVROTROS Webshop

Algemene Voorwaarden AVROTROS Webshop

 1. DEFINITIES

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:    

- 'AVROTROS': een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoorhoudende aan de Witte Kruislaan 55, 1217 AM te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 58916660

- Btw-nummer: NL 85.32.37.074B01

- 'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

-  'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen AVROTROS en u door of via AVROTROS Webshop binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

- 'Voorwaarden': deze Algemene Voorwaarden.

- De prijzen op deze website worden vermeld in euro's en zijn inclusief btw. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. AVROTROS is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in nieuwsbrieven of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

                 

 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van AVROTROS gesloten worden en waarbij AVROTROS partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere Algemene Voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en AVROTROS middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden. 2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door AVROTROS worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AVROTROS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AVROTROS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 2.4 AVROTROS heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen.  

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van AVROTROS zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Als AVROTROS de aankoopprijs van het product moet verhogen als gevolg van een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal AVROTROS u hiervan onmiddellijk via e-mail op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan AVROTROS te melden. AVROTROS is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar website. AVROTROS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. 3.2 De overeenkomst tussen AVROTROS en u komt tot stand op het moment dat u: 
(a) een bestelling heeft geplaatst in de AVROTROS Webshop middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de AVROTROS Webshop; 
(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling; 
(c) hierop op uw e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen (de 'ontvangstbevestiging'). Indien van AVROTROS in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. 3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; 
(b) de prijs van het (de) product(en); 
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer; 
(d) het bestelnummer van de overeenkomst. 3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en AVROTROS gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de AVROTROS Webshop. 3.5 De administratie van AVROTROS geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan AVROTROS verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door AVROTROS verrichte leveringen. AVROTROS erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.  

4. TRANSPORT- EN VERZENDKOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling en alvorens u de overeenkomst aangaat aan u voorgelegd.4.2 AVROTROS bepaalt de wijze van verzending en is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren. 4.3 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor AVROTROS. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door AVROTROS kunnen worden uitgesloten. 4.4 Bestellingen vanuit het buitenland zijn niet mogelijk.5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 5 werkdagen* na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en AVROTROS ingeval van levering binnen Nederland. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen vijf werkdagen binnen Nederland nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door AVROTROS opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
* Voor ledenevenementenkaartjes zijn afwijkende levertijden van toepassing.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door AVROTROS overschreden wordt, zal AVROTROS u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met AVROTROS te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan AVROTROS te melden. Dit geeft u echter geen recht op schadevergoeding. 5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze voorwaarden door u wordt ontbonden, zal AVROTROS binnen 14 werkdagen nadat AVROTROS de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen (exclusief de verzendkosten).  

6. AFKOELINGSPERIODE/HERROEPINGSRECHT

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met AVROTROS te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bepaling geldt niet voor audio- en beelddragers indien u de verzegeling heeft verbroken. Tijdens deze termijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het recht tot ontbinding gebruikmaakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan AVROTROS retourneren, conform de door AVROTROS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan AVROTROS te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar AVROTROS. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen. 6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met AVROTROS ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal AVROTROS binnen 14 dagen nadat AVROTROS het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen (exclusief de verzendkosten). 6.4 AVROTROS behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van AVROTROS of de leverancier van het product) is beschadigd. 6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van AVROTROS schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal AVROTROS u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. AVROTROS heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

 

7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

7.1 Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

7.2 Indien u een bedrag betaald heeft, zal AVROTROS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


8. UITSLUITING AFKOELINGSPERIODE HERROEPINGSRECHT

8.1 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a) die door AVROTROS tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) voor losse kranten en tijdschriften;
e) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van u is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

9. NIET GOED, GELD TERUG

9.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden: (a) u kunt AVROTROS schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product of, 
(b) u kunt de overeenkomst met AVROTROS ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan AVROTROS te melden. 9.2 Indien u AVROTROS vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan AVROTROS terugsturen. AVROTROS zal het product dan binnen 14 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van AVROTROS, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is AVROTROS niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. AVROTROS zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft. 9.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1 ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan AVROTROS te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. De aankoopprijs van het product zal binnen 14 werkdagen op uw rekening teruggestort worden.  

10. ALGEMEEN

10.1 U dient alle intellectuele eigendomsrechten, welke op het door AVROTROS geleverde artikel berusten, te respecteren.  

11. GARANTIES

11.1 Op de door AVROTROS geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.  

12. KLACHTEN

12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht zullen door AVROTROS serieus in behandeling worden genomen. 


12.2 U dient een klacht kenbaar te maken via klantenservice@avrotros.nl van AVROTROS. 12.3 AVROTROS zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. AVROTROS zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.  

13. PRIVACY

13.1 AVROTROS zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.13.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door AVROTROS kunnen nakomen van de overeenkomst die AVROTROS met u is aangegaan. Hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt. Daarnaast kunnen de gegevens door AVROTROS zelf worden gebruikt om u te benaderen in het kader van haar verenigingsactiviteiten. 13.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. 13.4 Door het aangaan van een overeenkomst met AVROTROS waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan AVROTROS voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 13.2. 13.5 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk verzoek hiertoe aan AVROTROS, Afdeling Webshop te richten. AVROTROS zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de AVROTROS Webshop aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan AVROTROS te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. AVROTROS zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

 14. CONTACT AVROTROS

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: klantenservice@avrotros.nl 

15. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

15.1 Op alle overeenkomsten gesloten met AVROTROS is Nederlands recht van toepassing. 15.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en AVROTROS naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en AVROTROS, zal in eerste instantie getracht worden het geschil in der minne te schikken. 15.3 Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.